جستجو
Close this search box.

تاپینگ لاکتانو

پنير تاپينگ پيتزا رنده شده دو رنگ لاكتانو

ترکیبات: پنیر اولیه پاســـتوریزه بدون چربی، خامه ۶۰ ٪ چربی،
روغن آفتابگردان، پودر نشاسته گندم، پودر آب پنیر بدون رنگ،
دی فســـفات سدیم، سیترات سدیم ۳۳۱ = ISN ،شیر خشک
بـــدون چربی، نمک تصفیـــه مخصوص صنایع غذایـــی ۷/۰ ،٪
ســـوربات پتاســـیم ۲۰۲=INS ،رنـــگ مجـــاز خوراکـــی طبیعی
.INS:۱۶۰ bii آناتو و INS:aii۱۶۰ بتاکاروتن
میزان مصرف روزانه سوربات ppm ۳۰۰۰
حد مجاز مصرف بتاکاروتن kg/mg bw ۰ – ۵ می باشد.
میزان چربی در ماده خشک: حداقل ۳۰ درصد
میزان پروتئین: حداقل ۱۷ درصد
برای طعم بیشــتر و کشــدار شــدن پنیر ۲ ساعت قبل ازاســتفاده، بســته را در دمــای محیــط یــخ زدایــی کنیــد.باقیمانده پنیر باید در پلاستیک در بسته نگهداری شود تا رطوبت خود را از دست ندهد.

محصولات مرتبط

پیمایش به بالا