جستجو
Close this search box.

سس سالاد با پنیر

ترکیبات : روغن نباتى مایع، پنیـر، شکر، سرکه، پودر زرده تخم مرغ،
نمک تصفیــه شده خوراکى، اسید سیتریـک، پایدار کننده، پـودر خـردل،
نشاسته اصلاح شده، بنزوات سدیم و سوربات پتاسیــم 750ppm ،آب.

پیمایش به بالا