سس بالزامیک

ترکیبات: سرکه بــــالزامیک، سـرکه، روغـن نبـا تـی مـا یـع، شـکر، پـودر
خـردل، پـایدار کننده، روغن زیتون، ادویه جات، نمک تصفیه شده خوراکی،
بنزوات ســـدیم و سوربات پتاســـیم ۷۵۰ppm ،اسید سیتریک، آب

به بالای صفحه بردن